Všeobecné obchodné podmienky

Vydávam sa

Všeobecné ustanovenia a vymedzenie pojmov

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim a upravujú ich práva a povinnosti vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej prostredníctvom systému elektronického obchodu www.vydavamsa.sk (ďalej len “systém”).

Predávajúci

SPSTUDIO, s.r.o.

Liesek 71

027 12 Liesek

IČO 51 811 995

Kupujúci

V systéme zaregistrovaná fyzická alebo právnická osoba, ktorá po vlastnej autorizácii odoslaním elektronickej objednávky spracovanej systémom uzatvorila s predávajúcim zmluvu na diaľku prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie.

Elektronická objednávka:

Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického obchodu a cenu tohto tovaru, spracovaný systémom obchodu alebo e-mail odoslaný na adresu predávajúceho. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. zákona číslo 102/2014 Z.z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavretá na diaľku.

1. Objednávka

Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých, registračným formulárom požadovaných údajov a náležitostí, vrátane telefonického kontaktu. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh zmluvy a sú považované za záväzné.

Kúpna zmluva, na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu, vzniká na základe záväzného potvrdenia objednávky v systéme. Predávajúcim e-mailom potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany, ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia a vtedy zároveň vzniká vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim.

Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob doručenia, spôsob úhrady za tovar.

2. Storno objednávky

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením predávajúcim. Po záväznom potvrdení objednávky iba v prípade, že predávajúci nesplní dohodnuté podmienky dodania.

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (emailom). V prípade akceptácie storna objednávky, predávajúci túto skutočnosť potvrdí zaslaním emailu na emailovú adresu kupujúceho.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v týchto prípadoch:

ak objednávka obsahuje nesprávne, resp. neúplné údaje, a z tohto dôvodu ju nebolo možné možné záväzne potvrdiť (napr. chybne uvedené kontaktné údaje);

ak si kupujúci v minulosti neprevzal tovar alebo iným spôsobom porušil obchodné podmienky;

ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva, alebo z dôvodu vypredania zásob alebo jeho dočasnej nedostupnosti nie je možné tovar dodať kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami;

ak sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa tovaru a predávajúci nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v cene, ktorá bola uvedená v internetovom obchode v čase objednania.

V uvedených prípadoch bude kupujúci informovaný telefonicky alebo emailom za účelom dohody o ďalšom postupe.

V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho bankový účet v lehote 7 dní, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

V zmysle zákona číslo 102/2014 Zb. z. má kupujúci (spotrebiteľ) právo na odstúpenie od zmluvy uzavretej na diaľku do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. V prípade uplatnenia tohto práva je kupujúci povinný dodržať podmienky a postup uvedený v týchto VOP.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu oznámenie o odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku, ktorý je prílohou emailu s potvrdením objednávky predávajúcim, prípadne je voľne stiahnuteľný na stránke www.vydavamsa.sk. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak je oznámenie o odstúpení od zmluvy zaslané pred tým,  ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy (t.j. do 14 dní od prevzatia tovaru).

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je kupujúci povinný odovzdať alebo zaslať tovar späť predávajúcemu na adresu: vydavamsa.sk, SPSTUDIO, s.r.o., Liesek 71, 027 12 Liesek

Náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcemu znáša kupujúci.

Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom odstúpenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim. Z tohto dôvodu je nutné tovar poistiť a zaslať ako doporučenú zásielku. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný na dobierku.

Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

Predávajúci uhradí kupujúcemu platbu až po fyzickom doručení tovaru alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.

V prípade, ak kupujúci spôsobil zníženie hodnoty tovaru v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci je oprávnený riešiť náhradu zníženia hodnoty tovaru, ktorú je kupujúci povinný uhradiť dohodou alebo súdnou cestou.

V prípade, ak kupujúci odstupuje od zmluvy čiastočne a pri objednávke tovaru mu predávajúci poskytol zľavu, resp. úľavu na základe odberu stanoveného množstva, resp. výšky celkovej sumy objednávky, bude kupujúcemu pri úhrade platby za vrátený tovar, ktorého cena je rozhodujúca pre uplatnenie zľavy, resp. úľavy, táto platba ponížená o predtým poskytnutú zľavu, resp. úľavu.

Predávajúci uhradí kupujúcemu platbu na bankový účet uvedený v oznámení o odstúpení od zmluvy najneskôr do 14 dní, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru z dôvodu nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť, farba, strih a pod.) za iný tovar, za splnenia rovnakých podmienok platných pre odstúpenie od zmluvy. Výmenu tovaru za tovar iných parametrov je možné uskutočniť len v prípade, pokiaľ to dovoľujú skladové zásoby predávajúceho, alebo ak kupujúci súhlasí s cenou a dobou dodania tovaru uvedených v internetovom obchode. Inak sa má za to, že Kupujúci odstúpil od zmluvy.

4. Cena, platobné podmienky a spôsoby platby

Všetky ceny tovarov v internetovom obchode sú vrátane 20% DPH , uvedené v mene EUR (ďalej len “€”). Cena tovaru nezahŕňa poplatok za doručenie tovaru.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny bez predchádzajúceho upozornenia najmä v nadväznosti na zmenu cien výrobcov, dovozcov ako aj so zmenou kurzu EUR voči iným zahraničným menám.

Za objednaný tovar platí kupujúci spôsobom, ktorý si zvolil pri odoslaní objednávky a to:

v hotovosti – pri osobnom odbere, bez poplatku

na dobierku – v hotovosti pri preberaní tovaru na pošte, kuriérovi; poplatok 1.00€

platba bankovým prevodom – bezhotovostným prevodom na bankový účet predávajúceho do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky predávajúcim; bez poplatku

online platba kartou – platba vopred prostredníctvom platobnej brány 24-pay; bez poplatku

5. Spôsoby doručenia a náklady na doručenie

Objednaný tovar je štandardne doručovaný kupujúcemu spôsobom, ktorý zvolil pri odoslaní objednávky, sú to:

Osobný odber – po telefonickom dohovore a výzve k odberu v showroome predávajúceho; bez poplatku

Doručenie Slovenskou poštou – zákazník ma na výber 4 možnosti doručenia: Balík na adresu (doručenie do 2 dní od expedície tovaru),  Balík na poštu (doručenie do 2 dní od expedície tovaru),  Expres zásielka na adresu (doručenie na nasledujúci deň od expedície tovaru), Expres zásielka na poštu (doručenie na nasledujúci deň od expedície tovaru)

Cena doručenia pre jednotlivé spôsoby doručenia je stanovená nasledovne a je kalkulovaná automaticky v nákupnom košíku.

Slovenská pošta – podľa sumy objednávky v závislosti od celkovej – interne stanovenej hmotnosti objednaných tovarov, resp. ich rozmerov, vyžadovaného spôsobu balenia alebo charakteru tovaru. Zásielky sú zasielané ako balík.

Cena dopravy:

Do hmotnosti

Balík na adresu

Balík na poštu

Expres zásielka na adresu

Expres zásielka na poštu

1kg

        5,0 € 

        3,7 € 

        6,2 € 

        4,5 € 

2kg

        5,1 € 

        3,9 € 

        6,6 € 

        4,7 € 

3kg

        5,3 € 

        4,0 € 

        6,8 € 

        4,9 € 

5kg

        5,5 € 

        4,4 € 

        7,1 € 

        5,2 € 

10kg

        6,0 € 

        5,2 € 

        7,7 € 

        6,5 € 

6. Dodacie podmienky

Každý tovar má v internetovom obchode uvedenú svoju dostupnosť. Dostupnosť udáva počet dní, resp. týždňov, do expedície tovaru predávajúcim od potvrdenia objednávky (neudáva dobu do doručenia tovaru ku kupujúcemu) alebo od pripísania platby za tovar na účet predávajúceho (pri spôsobe platby prevodom alebo vkladom na účet). V prípade neočakávanej zmeny v dostupnosti tovaru je predávajúci povinný kontaktovať kupujúceho a informovať ho o vzniknutom stave. Dodacia doba môže byť upravená po dohovore so zákazníkom.

Kupujúci je o zmene stavu objednávky, t.j. o expedícii informovaný emailom. Stav objednávky si môže tiež skontrolovať po prihlásení sa do systému.

Tovar je odosielaný predávajúcim spôsobom na miesto dodania na základe objednávky kupujúceho. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru dňom prevzatia tovaru v mieste dodania. Kupujúci znáša náklady na doručenie tovaru podľa bodu 5. Pri dodaní tovaru na miesto dodania nachádzajúce sa mimo Slovenskej republiky sú náklady doručenia stanovené individuálne na základe dohody s Kupujúcim.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Kupujúcemu je po odoslaní tovaru na jeho email odoslaný daňový doklad – faktúra v elektronickej podobe spĺňajúca všetky zákonom stanovené náležitosti, ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. Súčasťou dodávky nie je inštalácia tovaru.

Kupujúci je povinný si prevziať tovar dohodnutým spôsobom a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.

Porušením povinnosti prevziať tovar je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu, ktorá mu vznikla v súvislosti s neprevzatím zásielky (náklady doručenia tovaru a tiež náklady na vrátenie zásielky – tzv. doplatné).

V prípade porušenia povinnosti kupujúceho prevziať si tovar vyhotovený podľa konkrétnej požiadavky zákazníka (napr. svadobné poháre s osobným gravírovaním, topánky a odevy šité a prispôsobené na mieru) je výška storno poplatku 100% z ceny neprevzatého tovaru platnej pri potvrdení objednávky.

Predávajúci nezodpovedá za škody spôsobené prepravou. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Pokiaľ je zásielka a jej balenie viditeľne poškodené, kupujúci je povinný spísať škodový zápis, alebo odmietnuť prevzatie zásielky z dôvodu poškodenia obalu. Kupujúci je v takom prípade povinný upovedomiť predávajúceho o tomto stave do 24 hodín. V prípade neskoršieho oznámenia predávajúci naň nebude brať zreteľ.

Predávajúci nezodpovedá za oneskorené doručenie tovaru Slovenskou poštou, príp. kuriérskou spoločnosťou.

7. Záručné podmienky a reklamačný poriadok

Záručná doba predávaného tovaru je 24 mesiacov a začína plynúť v deň  prevzatia tovaru kupujúcim. Vada tovaru a nároky vyplývajúce z vady tovaru musia byť uplatnené do konca záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie.

Právo zodpovednosti za vady sa uplatňuje u predávajúceho u ktorého bola vec kúpená. Vady musí kupujúci uplatniť u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

Za vadu tovaru nemožno považovať, resp. záruka sa nevťahuje na;

zmenu vlastnosti tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebenia;

nesprávneho používania, nedostatočného, alebo nevhodného ošetrovania;

v dôsledku prirodzených zmien materiálov z ktorých je tovar vyrobený;

v dôsledku akéhokoľvek poškodenia Kupujúcim či treťou osobou alebo iného nesprávneho zásahu;

vady, pre ktoré bola dojednaná nižšia cena a kupujúci bol upozornený, že vec má vadu a o akú vadu ide.

Výrobok môže byť používaný výhradne k účelu, ku ktorému je určený. Výrobok je potrebné pravidelne ošetrovať a skladovať takým spôsobom, aby nedošlo k jeho poškodeniu.

Kupujúci pri uplatnení reklamácie vyplní reklamačný formulár uvedie podrobný popis závady, svoje kontaktné údaje a zároveň zašle reklamovaný tovar na adresu Predávajúceho formou poistenej zásielky. Výrobok je potrebné odoslať na reklamáciu správne zabalený, aby počas prepravy nedošlo k jeho poškodeniu alebo znehodnoteniu. Náklady na dodanie reklamovaného tovaru predávajúcemu uhrádza kupujúci. Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať tovar zaslaný na dobierku. K reklamácii je potrebné doložiť kópiu dokladu o kúpe a reklamačný formulár.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

Predávajúci je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak spotrebiteľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a o dobe jej trvania.

Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci.

Reklamovaný tovar je kupujúci povinný uplatniť na adrese uvedenej v záložke Kontakt.

8. Alternatívne riešenie sporov (ARS) a platforma RSO

Kupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na info@vydavamsa.sk), ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.

Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.

ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z.

Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR http://www.economy.gov.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s

Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (Riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Ochrana osobných údajov (GDPR)

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR“), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  je spoločnosť K-lea,s.r.o., so sídlom Fándlyho 2382/2, 90031 Stupava, Slovenská republika, IČO 46121064. DIČ 2023246280, IČ DPH SK2023246280  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú

adresa: SPSTUDIO, s.r.o., Liesek 71, 027 12 Liesek

email: info@vydavamsa.sk

telefón: +421948881775

Prevádzkovateľ podľa GDPR nemá povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „dotkutná osoba“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, adresa bydliska, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Kategórie a zdroje spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutej osoby prostredníctvom registračného formulára alebo objednávkového formulára umiestneného na stránke www.vydavamsa.sk, telefonickým kontaktom.

Prevádzkovateľ spracováva osobné údaje:

identifikačné údaje a kontaktné údaje, ktorými sa rozumie v prípade fyzickej osoby najmä meno a priezvisko, užívateľské meno, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade spoločnosti aj IČO a DIČ; v prípade reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy aj číslo bankového účtu pre vrátenie platieb;

údaje o správaní sa na webe, najmä údaje o zariadení, IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzie, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a takisto údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií pre identifikáciu zariadení; cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca;

údaje súvisiace s využitím zákazníckej linky alebo návštevou odberného miesta, najmä meno a priezvisko, užívateľské meno potrebné pre plnenie a realizáciu kúpnej zmluvy.

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby spracúva prevádzkovateľ len z dôvodu a v rozsahu, ktorý:

je nevyhnutný na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR

je nevyhnutný na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR

je nevyhnutný na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je realizácia objednávky a výkon práva povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre spracovania objednávky a dodanie tovaru.

Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu zo strany prevádzkovateľa uzatvoriť a plniť.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby vlastným použitím webovej stránky www.vydavamsa.sk prostredníctvom zberu cookies súborov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f). Cookies súbory sú používané na merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach a na zabezpečenie základnej funkčnosti webových stránok.

V prípade použitia webových stránok nastavením prehliadača neumožňujúcich zber cookies prípadne podaním námietky proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby:

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov:

• zákona č. 40/1964 Zz. Občiansky zákonník,

• zákona č. 250/2007 Zz. O ochrane spotrebiteľa

• zákona č. 222/2004 Zz. O dani z pridanej hodnoty,

• zákona č. 431/2002 Zz. O účtovníctve,

Osobné údaje budú spracovávané prevádzkovateľom za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, pokiaľ nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu.

Údaje o správaní sa na webe sú uchovávané po dobu 14 mesiacov od poslednej návštevy webu. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webovej stránky.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

Podieľajúci sa na dodaní tovaru  / služby (DHL parcel Slovensko, Zásielkovňa.sk, Remax Courier Service, spol.s r.o.) / realizácii platieb (24pay) na základe zmluvy alebo zákonu o poštových službách (Slovenská pošta)

Zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu (All4Net s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu

Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Tretími stranami, ktorým sú osobné údaje poskytované sú:

a)      poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií, podpory a súvisiacich služieb pre naše vnútorné procesy, reklamné a sociálne siete

b)       prevádzkovatelia marketingových nástrojov a marketingové agentúry;

c)      poskytovatelia nástrojov pre správu telefonických hovorov;

d)      poskytovatelia SMS, e-mailových a ďalších komunikačných nástrojov v prípade, keď spracúvajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami;

e)      advokáti, účtovníci, daňoví poradcovia.

Práva dotknutej osoby:

Dotknuté osoby majú podľa nariadenia GDPR tieto práva:

Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR

Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR

Právo na vymazanie osobných údajov – právo na „zabudnutie“ podľa čl. 17 GDPR

Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR

Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR

Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR

Právo namietať podľa čl. 21 GDPR

Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úrad pre ochranu osobných údajov, podľa čl. 77 GDPR

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadením GDPR. Uvedené opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávacieho formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

V prípade, že budete mať akékoľvek otázky ohľadne spracovania osobných údajov alebo uplatnenia práv dotknutej osoby, neváhajte sa na nás obrátiť na emailovú adresu info@vydavamsa.sk

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie Vás budeme informovať.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.06.2022.

10. Ostatné ustanovenia

Predávajúci upozorňuje, že informácie uvedené v internetovom obchode sú z časti preberané od tretích strán, môžu obsahovať nepresnosti a môžu byť aktualizované bez predchádzajúceho upozornenia.

Predávajúci si vyhradzuje právo, kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť produkty a služby popísané na svojich stránkach a negarantuje vecnú správnosť ich obsahu.

Predávajúci nenesie voči inej strane zodpovednosť za priame, nepriame alebo mimoriadne škody, spôsobené použitím informácií z jej vlastných alebo odkazovaných webových stránok. Obsah a dizajn tejto stránky je chránený autorským zákonom a príslušnými predpismi. Kopírovanie, publikovanie a ďalšie šírenie akejkoľvek časti týchto stránok bez predchádzajúceho písomného súhlasu predávajúceho je zakázané a trestné.

Všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nie sú vyslovene upravené týmito obchodnými podmienkami sa uplatnia ustanovenia príslušných zákonov (najmä Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa).

Tieto Obchodné podmienky sú platné dňom zverejnenia na stránke www.vydavamsa.sk. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.