Vrátenie a výmena tovaru

Vydávam sa

1. Poučenie o uplatnení práva spotrebiteľ na odstúpenie od zmluvy

V súlade so zákonom máte ako spotrebiteľ právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní od prevzatia tovaru. Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nám prosím doručte oznámenie o odstúpení od zmluvy uzavretej na diaľku, ktorý je prílohou emailu s potvrdením Vašej objednávky, prípadne si ho môžete voľne stiahnuť na našej stránke. Kontakty pre doručenie oznámenia sú:

Poštou na adresu: vydavamsa.sk, SPSTUDIO, s.r.o., Liesek 71, 027 12 Liesek

Emailom na adresu: info@vydavamsa.sk

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o odstúpení od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Pre čo najhladší proces vrátenia, Vás zároveň prosíme a doporučujeme informovať nás emailom o odstúpení od zmluvy spolu so zaslaním podacieho čísla zásielky pre sledovanie zásielky.

Formulár: Odstúpenie od kúpnej zmluvy

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy a spôsob vrátenia tovaru pri odstúpení od zmluvy

Najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy ste povinný odovzdať alebo zaslať tovar späť predávajúcemu. Náklady na vrátenie tovaru späť predávajúcemu znášate Vy ako spotrebiteľ. Tovar, ktorý je predmetom zmluvy, od ktorej odstupujete nám zašlite na adresu: vydavamsa.sk, SPSTUDIO, s.r.o., Liesek 71, 027 12 Liesek, a to v uvedenej lehote.

Nakoľko riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom odstúpenia znášate Vy ako spotrebiteľ až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim, tovar je nutné poistiť a zaslať ako doporučenú zásielku. Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný na dobierku.  Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý predávajúci ponúka. Platba Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť.

V prípade, ak ste ako spotrebiteľ spôsobili zníženie hodnoty tovaru v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru, predávajúci je oprávnený riešiť náhradu zníženia hodnoty tovaru, ktorú ste ako spotrebiteľ povinný uhradiť dohodou alebo súdnou cestou.

V prípade, ak odstupujete od zmluvy čiastočne a pri objednávke tovaru Vám bola poskytnutá zľava, resp. úľava na základe odberu stanoveného množstva, resp. výšky celkovej sumy objednávky, Vám bude pri úhrade platby za vrátený tovar, ktorého cena je rozhodujúca pre uplatnenie zľavy, resp. úľavy alebo priznanie darčeku, táto platba ponížená o predtým poskytnutú zľavu, resp. úľavu.

Kupujúci môže požadovať výmenu tovaru z dôvodu nevyhovujúcich parametrov tovaru (veľkosť, farba, strih a pod.) za iný tovar, za splnenia rovnakých podmienok platných pre odstúpenie od zmluvy. Výmenu tovaru za tovar iných parametrov je možné uskutočniť len v prípade, pokiaľ to dovoľujú skladové zásoby predávajúceho, alebo ak kupujúci súhlasí s cenou a dobou dodania tovaru uvedených v internetovom obchode. Inak sa má za to, že Kupujúci odstúpil od zmluvy.

Platba Vám bude vrátená bankovým prevodom na účet, ktorý ste uviedli v oznámení o odstúpení od zmluvy do 14 dní.

3. Výnimky z uplatnenia práva o odstúpení od zmluvy

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy v bodoch uvedených v §7 ods.6 zákona č. 102/2014 Z.z. , predovšetkým:

predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa;

predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;

predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;

predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;

predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil.