Ochrana osobných údajov – GDPR

Vydávam sa

Zásady spracovania osobných údajov v zmysle nariadenia Európskeho parlametnu a Rady (EÚ) č.2016/679 (GDPR) a zákona o ochrane osobných údajov  18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov

Základné ustanovenie

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len: „GDPR“), ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES  je spoločnosť SPSTUDIO,s.r.o., Liesek 71, 027 12 Liesek, IČO 51811995 , DIČ 2120802640, IČ DPH SK2120802640  (ďalej len: „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú
adresa: SPSTUDIO, s.r.o., Liesek 71, 027 12 Liesek
email: info@vydavamsa.sk
telefón: +421 944 328 701

Prevádzkovateľ podľa GDPR nemá povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu.

Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe (ďalej len „dotkutná osoba“); identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú je možné priamo či nepriamo identifikovať, hlavne odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, adresa bydliska, sieťový identifikátor alebo na jeden či viac zvláštnych prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychickej, ekonomickej, kultúrnej alebo spoločenskej identity tejto fyzickej osoby.

Sprostredkovateľ je fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorý spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa.

Kategórie a zdroje spracovávaných osobných údajov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje dotknutej osoby prostredníctvom registračného formulára alebo objednávkového formulára umiestneného na stránke www.vydavamsa.sk, telefonickým kontaktom alebo prihlásením sa na odber newslettra.

Prevádzkovateľ spracuváva osobné údaje:

 • identifikačné údaje a kontaktné údaje, ktorými sa rozumie v prípade fyzickej osoby najmä meno a priezvisko, užívateľské meno, adresa pre doručenie, fakturačná adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, v prípade spoločnosti aj IČO a DIČ; v prípade reklamácie alebo odstúpenia od zmluvy aj číslo bankového účtu pre vrátenie platieb;
 • údaje o správaní sa na webe, najmä údaje o zariadení, IP adresa a z nej odvodená poloha, identifikácia zariadenia, jeho technické parametre ako operačný systém a jeho verzie, rozlíšenie obrazovky, použitý prehliadač a jeho verzie a takisto údaje získané zo súborov cookie a obdobných technológií pre identifikáciu zariadení; cookies, ktoré sa zberajú za účelom merania návštevnosti webu a vytvárania štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webe, sú posudzované v podobe hromadného celku a v anonymnej podobe, ktorá neumožňuje identifikáciu jednotlivca;
 • údaje súvisiace s využitím zákazníckej linky alebo návštevou odberného miesta, najmä meno a priezvisko, užívateľké meno potrebné pre plnenie a realizáciu kúpnej zmluvy.

Účel a právny základ spracovania osobných údajov

Osobné údaje dotknutej osoby spracúva prevádzkovateľ len z dôvodu a v rozsahu, ktorý:

 • je nevyhnutný na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy – čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
 • je nevyhnutný na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa – čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR
 • je nevyhnutný na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ – čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
 • dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov na účely priameho marketingu (zasielanie obchodných správ, newslettrov) – čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR

Účel spracúvania osobných údajov

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je realizácia objednávky a výkon práva povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom.

Pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre spracovania objednávky a dodanie tovaru.

Poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu zo strany prevádzkovateľa uzatvoriť a plniť.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby vlastným použitím webovej stránky www.vydavamsa.sk prostredníctvom zberu cookies súborov na základe oprávneného záujmu podľa čl. 6 ods. 1 písm. f). Cookies súbory sú používané na merania návštevnosti webových stránok a vytváranie štatistík týkajúcich sa návštevnosti a správania návštevníkov na webových stránkach a na zabezpečennie základnej funkčnosti webových stránok.

V prípade použitia webových stránok nastavením prehliadača neumožňujúcich zber cookies prípadne podaním námietky proti spracovaniu technických cookies nevyhnutných pre fungovanie webových stránok, nie je možné zaručiť plnú funkčnosť a kompatibilitu webových stránok.

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutej osoby je zasielanie obchodných správ a uskutočňovanie ďalších marketingových aktivít v prípade, ak dotknutá osoba udelila súhlas na spracovanie osobných údajov pre účely priameho marketingu.

Doba uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby:

Po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi dotknutou osobou a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov:

 • zákona č. 40/1964 Zz. Občiansky zákonník,
 • zákona č. 250/2007 Zz. O ochrane spotrebiteľa
 • zákona č. 222/2004 Zz. O dani z pridanej hodnoty,
 • zákona č. 431/2002 Zz. O účtovníctve,

Osobné údaje budú spracovávané prevádzkovateľom za vyššie uvedeným účelom po dobu trvania zmluvného vzťahu a ďalej po dobu 10 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu, pokiaľ nepožaduje iný právny predpis uchovanie zmluvnej dokumentácie po dlhšiu dobu.

Údaje o správaní sa na webe sú uchovávané po dobu 14 mesiacov od poslednej návštevy webu. Cookies nevyhnutné pre funkčnosť webu budú uchované len po dobu nevyhnutne nutnú pre fungovanie webovej stránky.

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje dotknutej osoby po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 5 rokov, ak sú osobné údaje spracované na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

 • Podieľajúci sa na dodaní tovaru  / služby (DHL parcel Slovensko, Zásielkovňa.sk, Remax Courier Service, spol.s r.o.) / realizácii platieb (24pay) na základe zmluvy alebo zákonu o poštových službách (Slovenská pošta)
 • Zaisťujúci služby prevádzkovania e-shopu (All4Net s.r.o.) a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkou e-shopu
 • Google Ireland Limited (registračné číslo: 368047), so sídlom Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko; podmienky ochrany súkromia tejto spoločnosti sú dostupné tu: https://policies.google.com/technologies/ads
 • Zaisťujúce marketingové služby.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle poskytnúť osobné údaje do tretej zeme (mimo EU) alebo medzinárodnej organizácii.

Tretími stranami, ktorým sú osobné údaje poskytované sú:

 • poskytovatelia cloudových služieb a ďalší dodávatelia technológií, podpory a súvisiacich služieb pre naše vnútorné procesy, reklamné a sociálne siete
 • prevádzkovatelia marketingových nástrojov a marketingové agentúry;
 • poskytovatelia nástrojov pre správu telefonických hovorov;
 • poskytovatelia SMS, e-mailových a ďalších komunikačných nástrojov v prípade, keď spracúvajú osobné údaje pre sprostredkovanie našej komunikácie s vami;
 • advokáti, účtovníci, daňoví poradcovia.

Práva dotknutej osoby:

Dotknuté osoby majú podľa nariadenia GDPR tieto práva:

 • Právo na prístup k osobným údajom podľa čl. 15 GDPR
 • Právo na opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR
 • Právo na vymazanie osobných údajov – právo na „zabudnutie“ podľa čl. 17 GDPR
 • Právo na obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR
 • Právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR
 • Právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR
 • Právo namietať podľa čl. 21 GDPR
 • Právo podať sťažnosť dozornému orgánu – Úrad pre ochranu osobných údajov, podľa čl. 77 GDPR

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, aby zabezpečil a bol schopný preukázať, že spracúvanie sa vykonáva v súlade s nariadaním GDPR. Uvedené opatrenia sa podľa potreby preskúmajú a aktualizujú.

Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávacieho formulára potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutí súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Prevádzkovateľ je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach.

V prípade, že budete mať akékoľvek otázky ohľadne spracovania osobných údajov alebo uplatenenia práv dotknutej osoby, neváhajte sa na nás obrátiť na emailovú adresu info@vydavamsa.sk

Vašu žiadosť vybavíme bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní. Vo výnimočných prípadoch, najmä z dôvodu zložitosti vašej požiadavky, sme oprávnení túto lehotu predĺžiť o ďalšie dva mesiace. O takom prípadnom predĺžení a jeho zdôvodnenie vás budeme informovať.

Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 25.05.2018.